Članci

Vakcinacija i (zlo)upotreba podataka o ličnosti dece iz zdravstvenih kartona

Vakcinacija dece i (zlo)upotreba podataka o ličnosti dece iz zdravstvenih kartona 

Da li je propust učinjen ili zataškan?!

U beogradskoj OŠ „Milena Pavlović Barili“ 19. aprila ove godine osvanuo je spisak dece koja po hitnom postupku moraju da se vakcinišu već sledećeg dana. Učiteljice su obavestile roditelje. Listu je poslala pedijatrija sa Karaburme i sve bi još izgledalo gotovo sasvim regularno, da se nije dogodio bunt majke J.N., čije dete, u tom periodu, zbog svog specifičnog zdravstvenog stanja vakcinu nije smelo da primi.

Kao i mnogi drugi roditelji, ova majka osuđuje način na koji se roditelji zastrašuju i primoravaju na prihvatanje vakcina, smatrajući da je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, u ovom slučaju, itekako povređen.
(„Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012)

Poziv-na-vakcinaciju

“Ono što me je kao roditelja najviše povredilo bio je odgovor doktorke da se krvna slika na sistematskom pregledu ne radi, osim ako lekar ne primeti da je dete bolesno, jer bi u suprotnom svako vađenje krvne slike pred vakcinaciju znatno poskupelo proceduru vakcinisanja, stoga kada je u pitanju revakcinacija, deci se analiza krvi ne radi.
Moje dete je imalo snižene limfocite. Ono što je meni najzanimljivije od svega je činjenica da upravo zbog tih sniženih limfocita ona nedelju dana ranije od specijaliste sportske medicine nije dobila potvrdu da je zdrava i da do sledeće krvne analize nije u mogućnosti da se bavi jedrenjem. A trebalo je da vakcinu primi bez analize krvi. To znači da je neko treće lice moglo moje ili drugu decu da odvede na vakcinaciju i tako im ugrozi zdravlje, a sve zbog kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, neovlašćenom obradom podataka iz zdravstvenih kartona dece sa trećim, zapravo, neovlašćenim licima.“

Jovanino-pitanje-povereniku

Jovanino-pitanje-povereniku-2

Smatrajući da je ugroženo pravo njegovog deteta, kao i njegovo lično, još jedan roditelj P.Č., uputio je zahtev Povereniku za informacije od javnog značaja.

Pitanje povereniku za informacije

„Poštovani,

Na sledećem linku objavljen je tekst dnevnog lista “Novosti” – “I vakcinacija preko učitelja B. Borisavljević | 20. april 2016. 17:11 |Nova „radna obaveza“ prosvetara ugrožava privatnost, roditelji osnovaca nezadovoljni. Iz doma zdravlja zovu nastavnike da zakažu dolazak za vakcinaciju”

Iz navedenog teksta se može na nedvosmislen način utvrditi sistemsko kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti građana, ovde najteži slučaj – malodobne dece, nedozvoljenim otkrivanjem, distribuiranjem, razmenom i obradom poverljivih podataka o zdravstvenom stanju i ličnostima dece, a koji potiču iz njihovih zdravstvenih kartona zatvorenih za javnost, i to kako se navodi: učiteljima, nastavnicima, školskim zvaničnicima i ostalim nepozvanim trećim licima kojima isti ne smeju biti dostupni nikada, ni u kom delu i ni pod kojim izgovorom, a to posebno jer se među tim podacima nalaze i drugi podaci koji se po osnovu Zakona smatraju poverljivim i zaštićenim, pa shodno tome isti moraju biti zabranjerni i za pristup i za obradu bilo kome osim nadležnom lekaru doma zdravlja u granicama lekarske prakse, jer samo lekar ima pravo da te podatke zna i zaštićene ih drži u zdravstvenom kartonu, ali ne i da vrši distribuciju istih među nepozvanim trećim licima. Smatram da u ovome ima elemenata prekršaja, a možda i krivičnog dela kršenje lekarske tajne u odnosu na malodobna lica, pa molim Poverenika da to ispita u okviru svoje nadležnosti i eventualno pokrene takve postupke protiv odgovornih.

S tim u vezi bih zamolio Poverenika da pokrene postupak hitnog nadzora, kako bi se onemogućilo ovakvo sistemsko kršenje prava građana i njihove dece, kao i da o ishodu postupka obavesti i mene i javnost.

S poštovanjem,

P.Č.“   podaci poznati Udruženju*

i od gospodina Zlatka Petrovića, pomoćnika generalnog sekretara iz Kancelarije Poverenika, dobio sledeći odgovor:

 

Obaveštenje-Petru-Celiku-o-sprovedenom-nadzoru-vakcinacija-skolske-dece

Obaveštenje-Petru-Celiku-o-sprovedenom-nadzoru-vakcinacija-skolske-dece-2


“Stavom 3.tačka 1) istog člana propisano je da je imunizacija obavezna za lica određenog uzrasta protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, malih boginja, rubeole, zaušaka, virusnog hepatitisa B, oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa B i oboljenja izazvanih streptokokom pneumonije, a stavom 4. istog člana da je za boravak dece u predškolskim ustanovama, kao i u ustanovama dece bez roditeljskog staranja, neophodno je da su ispunjeni uslovi iz stava 3. tačke 1) tog člana, osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju određuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije.

Baš ovde, još jednom ističemo da je ovu majku, kao roditelja, najviše povredio stav lekara, jer joj je bilo veoma jasno da se procenom trenutnog zdravstvenog stanja njenog deteta niko ne bavi, niti to pak koga ozbiljno interesuje.

A u odgovoru Poverenika stoji da je za određivanje mogućih kontraindikacija zadužen lekar specijalista ili specijalistički tim.

“Moram da naglasim da me niko ranije nije obavestio o tome pismom ili pozivom iz Doma zdravlja. Naravno da znam da moje dete nije vakcinisano, ali takvu situaciju postoji niz razloga o kojima ne bih sada pričala. Važno je da naglasim i da lično nemam ništa protiv vakcinacije. Imam protiv načina na koji su pokušali da nas zastraše i nateraju da vakcinišemo decu. Mnogi roditelji koji su bili u to isto vreme u Domu zdravlja, reagovali su na isti način, a i prosvetnim radnicima u školi mog deteta nije bilo pravo što moraju da „glume“  zdravstvene policajce.“

Pitanje je šta bi se dogodilo da ova majka nije na vreme reagovala i da je njeno dete vakcinu ipak primilo? Da li bi iko bio odgovoran, osim imuni sistem samog deteta koji može da odgovori na ovaj ili na onaj način?
I, na kraju krajeva gde je bezbednost naše dece koju šaljemo u škole?
Osim vršnjačkog nasilja zbog kojeg mnoga pate, brige o bezbednosti u saobraćaju, moramo li da brinemo i o tome ko će našu decu izlagati riziku od vakcinacije, pa makar to bilo i opravdano, kako nam to poručuju iz kabineta Poverenika?

Ovde je stoga očigledan primer zloupotrebe podataka o ličnosti dece iz zdravstvenih kartona i kršenje poverljivog odnosa lekar-pacijent. Takođe i narušavanje etičkih i moralnih načela medicinske struke, kojima se može očigledno, kako to konkretni primer ukazuje, ugroziti zdravlje i bezbednost dece. Ovim neodgovornim odnosnom i saradnjom lekara i prosvetnih radnika prema dečijem zdravlju i zdravstvenim specifičnostima, o kojima i jedni i drugi ništa ne znaju, upravo zavisi ishod vakcinacije, koji u nekim slučajevima, kao što je opisani može biti i fatalan. Sa druge strane ovde imamo i očigledan primer svesne diskriminacije dece po ličnom svojstvu a što se vidi i iz načina prozivanja i navođenja tog ličnog svojstva i imenovanja dece koja u ovom slučaju nisu bila vakcinisana.

Ovakvim postupanjem prekršen je Zakon o pravima pacijenata u sledećim članovima:

Član 21

Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta, u skladu sa zakonom.

Podatke iz stava 1. ovog člana, dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, organizacionoj jedinici visokoškolske ustanove zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, drugom pravnom licu koje obavlja određene poslove iz zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom, organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i pravnom licu koje obavlja poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kod kojih je pacijent zdravstveno osiguran, a kojima su ti podaci dostupni i potrebni radi ostvarivanja zakonom utvrđenih nadležnosti.

Naročito osetljivim podacima o ličnosti pacijenta smatraju se i podaci o ljudskim supstancama, na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica od koga one potiču.

Lica iz stava 2. ovog člana, kao i druga lica koja neovlašćeno, odnosno bez pristanka pacijenta ili zakonskog zastupnika, raspolažu podacima iz medicinske dokumentacije u suprotnosti sa ovim članom, i neovlašćeno iznose u javnost te podatke, odgovorni su za odavanje naročito osetljivih podataka, u skladu sa zakonom.

Član 22

Dužnosti čuvanja podataka iz člana 21. stav 1. ovog zakona, nadležni zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena kod poslodavaca iz člana 21. stav 2. ovog zakona, mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, ili na osnovu odluke suda.

Ako je pacijent, odnosno zakonski zastupnik, pismenom izjavom ili ovlašćenjem overenim kod nadležnog organa, a koje se čuva u medicinskoj dokumentaciji, dao pristanak na saopštavanje podataka o zdravstvenom stanju, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta punoletnom članu uže porodice, i u slučaju kada pacijent nije dao pristanak na saopštavanje podataka o svom zdravstvenom stanju, ali je saopštavanje tih podataka neophodno radi izbegavanja zdravstvenog rizika za člana porodice.

Član 44

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova, odnosno drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost ako:/…/6) prekrši obavezu čuvanja naročito osetljivih podataka o ličnosti pacijenta, odnosno raspolaže ili rukuje podacima iz medicinske dokumentacije pacijenta suprotno odredbama čl. 21. i 22;/…/

 

 

Inicijativa NoVa – Inicijativa NoVa

 

Related posts

ERADIKACIJA SLOBODE VOLJE – Dr Jovana Stojković

Inicijativa NoVa

Prekinuta tribina o prisilnoj vakcinaciji dece u Srbiji!

Za Slobodu Izbora

Nova školska godina u Austriji počinje sa obaveznim maskama i testovima na koronavirus

Inicijativa NoVa