Članci

NEvakcinacija NIJE medicinsko zanemarivanje deteta!

„Ukoliko je prema svim ostalim parametrima koje predviđa Poseban protokol sistema zdravstvene zaštite o zlostavljanju i zanemarivanju dece 2018, vaše dete – zdravo, čisto, uhranjeno, srećno i zadovoljno – nema elemenata zanemarivanja.“
Marijana Sunajko, advokat

Na Skupštini UG „Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju“, održanoj u Beogradu minulog vikenda, prisutnim roditeljima su se između ostalih obratili članovi pravnog tima udruženja i ponudili precizna pojašnjenja o najavljenim izmenama zakona po kojima će se navodno nevakcinacija dece smatrati medicinskim zanemarivanjem.

„Zanemarivanje ne postoji ukoliko vi samo niste vakcinisali svoje dete. Naglašavamo da je potrebno da predate Zahteve za informisanjem i naknadni zahtev kojim ODLAŽETE vakcinaciju dok ne dobijete potpune odgovore na postavljena pitanja i dok lekar ne isključi sve kontraindikacije na vakcinu, navedene u uputstvu, među prvima preosetljivost na komponente vakcine. Vaše je pravo u skladu sa članom 11, stav 2, Zakona o pravima pacijenata da prethodno dobijete sve informacije u vezi sa medicinskom merom koju lekar namerava da primeni na detetu, te stoga, dok vam ne odgovore na sva vaša pitanja, kao savestan i odgovoran roditelj, vi ne odbijate vakcinaciju – odlažete je. Naime, pod zanemarivanjem deteta se podrazumeva ponašanje roditelja kojim se zanemaruju osnovne potrebe deteta, odnosno ukoliko se detetu uskraćuje hrana, odeća, igranje, medicinska zaštita i školovanje, kao i ukoliko se deca neprimerenog uzrasta ostave baz nadzora.

Da bi postojalo zanemarivanje deteta mora postojati i POSLEDICE zanemarenosti koje se ogledaju u ponašanju deteta koje je nesrećno, povučeno, neobično agresivno, ima dugotrajne probleme u zdravnju i učenju. Dakle, ukoliko je vaše dete zdravo i nema nijedan od prethodno navedenih „pokazatelja“, pored toga, zdravo je, čisto, uhranjeno, srećno i zadovoljno, a samo nije vakcinisano jer nadležne institucije vama nisu pružile sve potrebne informacije koju su vam potrebne da biste doneli odgovornu odluku, u takvim situacijama nema zanemarivanja.“

Roditelje je takođe zanimalo pravničko tumačenje novina za ostvarivanje roditeljskog dodatka za majke, koje u formi Zahteva sadrže pitanje vakcinalnog statusa dece, što predstavlja direktno kršenje prava na poverljivost ličnih podataka. Da li će se uskraćivati finansijka podrška majkama čija deca nisu vakcinisana iako su uredno podnele Zahtev za informisanjem i isključivanje kotraindikacija od vakcinacije, advokat je pojasnio:

„U Zahtevu za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke na prvoj strani gde se postavlja pitanje da li je dete primilo propisane vakcine u porodilištu, treba da napišu tačan podatak, odnosno DA ukoliko je vakcinisano, a NE ukoliko nije, s tim da ukoliko zaokružite NE stavite * i napišite „videti napomenu“.

Nadalje, na Izjavi u kojoj treba da da se izjasnite da li dajete saglasnost da organ postupka pribavlja i obradi lične podatke o kojima se vodi službena evidencija, treba zaokružiti pod rimsko II, odnosno, da ćete vi sami pribaviti podatke za potrebe postupka. Nadalje, na sledećoj strani izjave u „napomeni“ staviti da su određene vakcine odložene u skladu sa zakonom.

Ističem da organ postupka nema ovlašćenje da pribavlja podatke iz zdravstenog kartona podnosioca zahteva jer isti spadaju u naročito osetljive podatke o ličnosti i niko nema pravo uvida u isti izuzev deteta, zakonskog zastupnika i u izuzetnim slučajevima članova uže porodice. Iz tog razloga oni i traže da im mi dostavimo te podatke, ali mi to nismo dužni, te ističemo da su ti podaci naročito osetljivi i da ne dajemo saglasnost da se izvršava uvid u iste. Treba naglasiti da i ukoliko smo dali saglasnost da organ postupka pribavlja podatke o kojima se vodi službena evidencija, isti može po službenoj dužnosti samo da pribavi sledeće podatke:

  • podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu;
  • podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije;
  • podatak o prebivalištu podnosioca zahteva:
  • podatke o prebivalištu za svu decu prema redosledu rođenja;
  • podatke nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je zahtev podnet, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije liljena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Dakle, organ postupka nema ovlašćenje da pribavlja podatke iz zdravstvenog kartona naše dece.
Pored navedenog, ističem da se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak pokreće upravni postupak, te da je u istom taksativno navedeno šta se od dokumentacije prilaže uz zahtev, a to je između ostalog samo IZJAVA da li je dete vakcinisano (izjavu koju smo i dali), a koja NE TREBA da bude potkrepljena medicinskom dokumentacijijom.“

Zaključak diskusije odnosio se na Zakon o zaštiti ličnih podataka koji, kao i Zakon o pravima pacijenata zabranjuje uvid i distribuciju podataka iz zdravstvenog kartona pacijenta bez pisane saglasnosti pacijenta odnosno roditelja/zakonskog zastupnika maloletnog deteta.

Naime, podaci iz zdravstvene dokumentacije, među kojima i vakcinalni status pacijenta, spadaju u grupu osetljivih podatatka o ličnosti, zbog čega je neophodno naglasiti nadležnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj pacijent ima izabranog lekara, da se uskraćuje (ukoliko je to pacijentova odluka) uvid trećem licu u zdravstveni dosije deteta –
“Uskraćujem pravo na uvid u moje lične podatke koji se odnose na ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja nadležnom ovlašćenom zdravstvenom radniku – nadzorniku obaveznog zdravstvenog osiguranja i zahtevam da mi se uputi pisani ZAHTEV radi prethodnog odobrenja i saglasnosti za svaku takvu nameru ili radnju.”

Ukoliko se o uskraćivanju pristupa ličnim podacima niste izjasnili prilikom prvog izbora pedijatra ili izabranog lekara, možete o tome obavesti naknadno Dom zdravlja preko pisarnice ili poštom sa povratnicom.

Priredila: Dragana Baša
UG “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju”
23. februar 2019.god
u Beogradu

Related posts

KOLEKTIVNI IMUNITET – od matematičke do političke kategorije

Dragana Baša

Sladoljev očitao bukvicu Lončaru o vakcinama!

Inicijativa NoVa

DUEL „ČETIRI NA JEDAN“ – Piše Dr Jovana Stojković

Za Slobodu Izbora