Aktivnosti

PETICIJA – Milion Potpisa Za Pravo Evropljana Na Slobodu Izbora Pri Vakcinisanju

AKCIJA U TRI KORAKA:

1. POTPIŠI peticiju
2. NAUČI doslovce sadržaj iste! Ovde su argumenti kojima ćeš možda već sutra braniti svoju odluku o nevakcinisanju sebe ili svog deteta pred sudijom, sanitarnim inspektorom, ministrom ili pedijatrom.
3. PROMOVIŠI peticiju! Treba nam MILION potpisa da bi se o ovoj tački raspravljalo u EU Parlamentu, uključite se!!!

Potpišite PETICIJU OVDE 

Ćirilična Verzija OVDE

 

Obrazloženje:

U Povelji o osnovnim ljudskim pravima Evropske unije (1) jasno piše: “U području medicine i biologije mora se poštovati slobodan i informisani pristanak.”

Približno 40% građana Evropske unije (2) nema to osnovno pravo kad se suoče sa vakcinisanjem. To je kršenje naših univerzalnih ljudskih prava. Američki Vrhovni sud je 2011. godine u presudi napisao da su vakcine “neizbežno rizične” (3), stoga obavezno vakcinisanje, nametnuto građanima, nije ni medicinski ni etički prihvatljivo, pogotovo ako nisu dozvoljena izuzeća na osnovu medicinskih, verskih ili ličnih razloga.

Evropski forum za vigilanciju vakcina koji predstavlja 20 evropskih zemalja (EFVV) od kojih su većina članice Evropske unije, zahteva sledeće:

 • 1. Ukidanje obaveznog vakcinisanja delom Evrope budući da se time krše naša univerzalna ljudska prava,
 • 2. Primenu načela predostrožnosti pri vakcinisanju u celoj Evropi,
 • 3. Omogućavanje građanima Evrope uživanje prava na slobodan izbor i informisani pristanak pri vakcinisanju,
 • 4. Uvođenje učinkovitog i nezavisnog Evropskog sistema prijave nuspojava (ESPN tj. VAER) da bi se nadzirala sigurnost vakcina.

Milion potpisa iz najmanje sedam zemalja Evropske unije osiguralo bi nam da se pokrene rasprava u Briselu. Bez obzira kakva je politka vakcinisanja u Vašoj zemlji, molimo Vas da potpišete peticiju i delite je dalje. 

PETICIJU MOŽETE POTPISATI OVDE

Procenjuje se da u 2015.godini oko 400 miliona građana u zemljama Evropske unije ima slobodu izbora u vezi vakcinisanja, dok oko 258 miliona građana još nema tu slobodu (4). Vakcinisanje je obavezno u Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Litvaniji, Makedoniji, Mađarskoj, Malti, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji (5) i u drugim zemljama koje će se, verovatno, uskoro priključiti Uniji.

Zato, pozivamo sve Evropljane da se ujedine i ustanu sa zahtevom da se kreira jedinstvena politika vakcinisanja temeljena na slobodnom i informisanom izboru i pristanku. Uz to zahtevamo stvaranje nezavisnog i efikasnog tela za nadzor vakcina koje bi bilo transparentno, a njegovi podaci dostupni javnosti.

Smatramo da se obavezno vakcinisanje mora ukinuti i da se mora formirati efikasan sistem prijavljivanja neželjenih posledica vakcina, zato što se svakim neželjenim ili prisilnim medicinskim postupkom, krši sledeće:

 • Univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija,
 • Povelja o osnovnim pravima Evropske unije,
 • Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija,
 • Konvencija Evropskog veća o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskih bića u vezi primene biologije i medicine:
 • Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini,
 • Evropska povelja o pravima pacijenata,
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima pa čak i
 • Nirnberški kodeks (skup etičkih načela istraživanja u vezi s medicinskim eksperimentima na ljudima, nastalim kao rezultat Nirnberškog procesa na kraju Drugog svetskog rata).

U Povelji o osnovnim pravima Evropske unije jasno je navedeno: “Svako ima pravo na poštovanje svog telesnog i duhovnog integriteta” (6). Takođe se navodi: “U području medicine i biologije posebno se mora poštovati sledeće: slobodni pristanak osobe o kojoj je reč, na osnovu njene obaveštenosti i u skladu s postupcima utvrđenim zakonom; ” (7) i na kraju: “mora se poštovati zabrana eugeničkih postupaka i upotrebe ljudskog tela ili njegovih delova kao izvora finansijske koristi” (8).

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskih bića u pogledu primene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicine Evropskog veća jasno navodi: “Interesi i dobrobit ljudskog bića su važniji od samog interesa društva i nauke” (9).

Takođe se navodi da se “zahvat koji se odnosi na zdravlje može izvršiti samo nakon što je osoba, koje se zahvat tiče, dala slobodan pristanak i pristanak na temelju poznavanja činjenica za njega. Toj se osobi prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata, kao i o njegovim posledicama i rizicima. Osoba može slobodno i u bilo koje vreme povući svoj pristanak” (10)

Evropska povelja o pravima pacijenata jasno kaže: “Svako polaže pravo na sve informacije koje mogu omogućiti aktivno učešće u odlukama o vlastitom zdravlju; ove informacije su preduslov za svaki postupak i zahvat u svrhu lečenja, uključujući i učestvovanje u naučnim istraživanjima (4 – Pravo na pristanak)(11). Takođe: “Svako polaže, na osnovu odgovarajućih informacija, pravo na Slobodan izbor između različitih postupaka i zahvata, te pružaoca/osiguravača zdravstvenih usluga (5 – Pravo na Slobodan izbor) (12)”; “Svako polaže pravo na sigurnost odštete prouzrokovane slabom organizacijom zdravstvenih usluga, stručnim nemarom i greškom, kao i pravo na dostupnost zdravstvenih usluga i zahvata visokih sigurnosnih standarda (9 – Pravo na sigurnost)” (13).

Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija sadrži ove odredbe: “Roditelji ili zakonski staratelji snose najveću odgovornost za odgoj i razvoj deteta. Dobrobit deteta mora biti njihova osnovna briga” (14).

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima jasno kaže: “Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i vere; to pravo uključuje slobodu da iskazuje svoju veru/ uverenje molitvom, obredima, praktičnim vršenjem i poučavanjem” (15).

U Nirnberškom kodeksu piše: “Pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan” (16). Neželjene posledice lekova u koje spadaju i nuspojave vakcina među prvih su pet uzroka smrti u Evropskoj uniji (17). Moguće je da bi bile i na višem mestu, budući da se, kako potvrđuje i David Kessler, presedavajući u Američkoj saveznoj agenciji za hranu i lekove tokom 90-ih godina (18), prijavljuje jako mali broj stvarnih posledica i nuspojava, a nepriznavanje uzročne povezanosti s vakcinama, dodatni je problem.

Američki Vrhovni sud u jednoj svojoj presudi tvrdi da su “vakcine neizbežno rizične” (19). Vakcinacija je invazivni medicinski zahvat koji može izazvati oštećenje, pa kao takav, prema nemačkom Krivičnom zakonu (20), zahteva informisani pristanak. I službeno se priznaje da još uvek postoje velike “rupe” u naučnim saznanjima o vakcinama, pa je davanje potpunih i razumljivih informacija jednostavno nemoguće.

Uputstva o vakcinama (21) navode moguće neželjene posledice koje ponekad uključuju i smrt. Sve dok postoji rizik u nekom medicinskom postupku, ukoliko se ne može garantovati sigurnost i ukoliko se ne mogu dati potpune i razumljive informacije pre postupka, mora se primeniti načelo predostrožnosti.

Pokazalo se da se u područjima sa slobodom izbora postižu visoke stope vakcinisanja, koje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija, i bez obaveze vakcinisanja (22). Svaka evropska zemlja drugačije reguliše zakonsku odgovornost za oštećenje od vakcina, ali uglavnom ni zdravstvene ni političke vlasti, kao ni proizvođači vakcina, ne snose odgovornost, a žrtve vakcina ostaju bez odšteta ili podrške.

Dosad nije učinjeno značajno istraživanje kojim bi se uporedila vakcinisana i nevakcinisana deca, ali sve je veći broj istraživanja koji ukazuje na to da su nevakcinisana deca boljeg zdravlja od vakcinisane (23). U ovom području potrebna su dalja istraživanja.

Iz svega gore navedenog, proizilaze naši zahtevi, a to je sledeće:
1. Ukidanje obaveznog vakcinisanja delom Evrope,
2. Primena načela predostrožnosti pri vakcinisanju u celoj Evropi,
3. Omogućavanje građanima Evrope uživanje prava na slobodan izbor i informisani pristanak pri vakcinisanju,
4. Uvođenje efikasnog i nezavisnog Evropskog sistema prijave nuspojava (ESPN tj. VAER) da bi se nadzirala sigurnost vakcina

Ova peticija će biti predata: Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i Savetu Evropske unije.

 

I ako već niste to učinili Peticiju potpišite OVDE

 

Izvori:

 

[avatar user=“Nova“ size=“100″ align=“center“ /]

Inicijativa NoVa – Inicijativa NoVa

Podelite ovaj članak sa drugima:

Related posts

Uplata članarine za tekuću godinu

Nebojša

Upali sveću za oštećene vakcinacijom

Za Slobodu Izbora

Zahtev za ocenu ustavnosti pred Ustavnim sudom RS

Dragana Baša