Statut udruženja

Statut Udruženja Inicijativa NoVa

Na osnovu tradicije okupljanja i organizovanja u Srbiji, a u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009 i 99/2011-dr. zakoni), Osnivačka skupština ” Грађанске иницијативе за необавезну вакциниацију”, održana 27.05.2015. godine u Beogradu, je usvojila

S T A T U T

UDRUŽENJA “ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА НЕОБАВЕЗНУ ВАКЦИНАЦИЈУ”

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje “Грађанска иницијатива за необавезну вакцинацију” (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je kao dobrovoljno, nestranačko, nevladino i nedobitno udruženje zasnovano na slobodi udruživanja pojedinaca i organizacija radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i unapređivanja ljudskih prava i sloboda u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Medjunarodnim konvencijama, kao:

1) Pravo na život (pravo na telesni integritet i na zaštitu od telesnih povreda);

2) Sloboda savesti i veroispovesti;

3) Pravo na zaštitu zdravlja;

4) Pravo na zdravu životnu sredinu;

5) Pravo na zaštitu majke, deteta i porodice; i

6) Pravo na obrazovanje.

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje “Грађанска иницијатива за необавезну вакцинацију”.

Skraćeni naziv Udruženja je: „Иницијатива НоВа“.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: “Civil Initiative For Non Mandatory Vaccination”.

Naziv Udruženja na ruskom jeziku je: “Гражданская инициатива для необязательный вакцинации”.

Naziv Udruženja na nemačkom jeziku je: “Bürgerinitiative für freiwilliges Impfen”.

Udruženje ima sedište u Beogradu, adresa: Čarlija Čaplina 17, Beograd.

Udruženje ima pečat okruglog oblika u centralnom delu ćiriličnim slovima piše skraćeni naziv udruženja uokvireno ćiriličnim slovima naziva Udruženja.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Udruženje se osniva na neograničeno vreme.

Udruženje ima status pravnog lica sa pravima, dužnostima i obavezama koja mu pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i Statuta.

Udruženje u pravnom prometu sa trećim licem istupa u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime svojih članica u skladu sa ovlašćenjem.

Udruženje je otvoreno za saradnju sa domaćim i stranim državnim, privrednim i civilnim organizacijama i pojedincima, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, na bazi međusobnog uvažavanja i poštovanja samostalnosti u radu.

Član 3.

Rad Udruženja je javan. Javnost se o radu Udruženja obaveštava preko sredstava javnog informisanja, izdavanjem elektronskih i štampanih redovnih i pomoćnih glasila, održavanjem konferencija, stručnih i drugih skupova ili na drugi način.

Obaveštavanje javnosti može se isključiti ili ograničiti kada to nalaže opšti interes ili kada se razmatraju materijali ili obavlja delatnost koja se smatra poslovnom tajnom, po odredbama zakona ili drugih propisa.

OBLASTI, CILJEVI, ZADACI

Član 4.

Ciljevi Udruženja su:

– naučno i stručno istraživanje u oblasti ljudskih prava i sloboda iz domena zdravlja, zaštite životne sredine, obrazovanja i porodice,

– zastita prava ljudi na samostalno odlučivanje o ličnom zdravlju i zdravlju svoje porodice,

– promocija prirodnih načina života, ishrane i lečenja,

– širenje svesti o neraskidivom odnosu čoveka i prirode i značaju upotrebe prirodnih i biorazgradivih materijala u cilju smanjenja zagađenja planete veštačkim i opasnim materijama,

– afirmacija zdravih stilova života kao i saznanja o značaju pravilne ishrane,

– edukacija o primeni metoda tradicionalne medicine, i

– jačanje kapaciteta organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda i razvijanje svesti gradjana o značaju civilnog društva, humanitarnog rada i vladavini prava.

Član 5.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ljudskih prava i sloboda iz domena zdravlja, zaštite i unapredjenja životne sredine, porodice, obrazovanja;

2) učestvuje i organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, naučne i stručne skupove, javne rasprave, savetovanja, konferencije, treninge, seminare, kampove i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti, kao i izložbe, promocije, tribine, performanse i dr.;

3) plasira informacije značajne za promovisanje i ostvarivanje utvrdjenih ciljeva kroz zajedničku internet prezentaciju, objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu zdravlja, životne sredine, obrazovanja, porodice, kao i tradicionalnim metodama lečenja, u skladu sa zakonom;

4) organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima koji se tiču zaštite zdravlja čoveka i životinja, životne sredine, obrazovanja, porodice, kao i tradicionalnih metoda lečenja, u skladu sa zakonom;

5) učestvuje u izradi nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija i akcionih planova u ovim oblastima i promoviše značaj razvijanja svesti o zaštiti prirode i prava na zdravu životnu sredinu;

6) sarađuje sa resornim ministarstvima, nadležnim institucijama, univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave ljudskim pravima i slobodama iz domena zdravlja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine, porodice, obrazovanja;

7) predstavlja, zastupa i štiti interese i prava članova pred domaćim i stranim organizacijama, sredstvima informisanja i javnošću;

8) pokreće inicijative u javnosti za donošenje društvenih mera kojima se utiče na poštovanje i primenu ljudskih prava i sloboda iz domena zdravlja, zaštite prirode i unapredjenja životne sredine, porodice, obrazovanja; i

9) pruža besplatne pravne savete svojim članovima.

ČLANSTVO

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova. Ne može postati član Udruženja organizacija ili pojedinac koji svojim ponašanjem ili profesionalnim radom postupa suprotno Statutu i Progarmu Udruženja.

Udruženje u svom članstvu može imati:

– Osnivače Udruženja,

– Kolektivne članove Udruženja,

– Individualne članove,

– Prijatelje Udruženja,

– Počasne članove Udruženja, i

– Dobrotvore Udruženja.

Osnivači Udruženja su organizacije i pojedinci koji su osnovali Udruženje i koji aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva.

Kolektivni članovi Udruženja mogu pod jednakim uslovima postati udruženja, organizacije preduzetničkog i civilnog sektora, kao i druge organizacije koje prilikom podnošenja zahteva za prijem u članstvo, dokumentovano dokažu ili učine verodostojnim da je njihova aktivnost odnosno delatnost u skladu sa Statutom i Programom Udruženja.

Kolektivni član može izabrati svog predstavnika za sednicu Skupštine Udruženja, dati izabranom predstavniku pismeno punomoćje popunjeno i potpisano od strane odgovornog lica organizacije ili udruženja. Svaka organizacija ima pravo na jednog predstavnika u Udruženju i jedan glas u donošenju odluka.

Individualni članovi mogu biti sva lica koja prihvataju ciljeve i Statut Udruženja i aktivno doprinose njihovom ostvarivanju.

Prijatelji Udruženja mogu pod jednakim uslovima postati pojedinci i organizacije koji u skladu sa Statutom i Programom Udruženja žele da pomognu ostvarivanju programskih ciljeva.

Počasni članovi su svi pojednici i organizacije kojima, nakon uvida u njihov doprinos aktivnostima i ciljevima Udruženja, Skupština dodeli to zvanje.

Dobrotvor Udruženja može postati svaki građanin Srbije ili strani državljanin, kao i preduzeće, ustanova, institucija, udruženje i drugi, koji Savezu pokloni ili zavešta pokretnu, nepokretnu imovinu, finansijska ili materijalna sredstva.

Prijatelji, Počasni članovi, Dobrotvori Udruženja ne učestvuju u glasanju i redovnim sednicama Skupštine, osim po pozivu za prisustvo na sednici Skupštine. Kolektivni i individualni članovi udruženja učestvuju u glasanju i redovnim sednicama Skupštine na osnovu odluke UO i sticanjem ravnopravnog statusa člana Udruženja sa osnivačima Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Istupanje člana iz Udruženja sprovodi se ako to član Udruženja izričito izjavi i pisanom izjavom obavesti Upravni odbor.

Isključenje člana iz Udruženja sprovodi se ukoliko član Udruženja javno ili tajno narušava integritet i imovinu Udruženja, ili ne postupa u skladu sa Statutom, Programom i odlukama Udruženja.

Odluku o isključenju iz Udruženja donosi Upravni odbor.

U slučaju više sile članstvo u Udruženja može prestati smrću, težom bolesti, preseljenjem člana, gašenjem organizacije ili drugim razlozima više sile.

Prestankom rada Udruženja prestaje članstvo u Udruženja.

Član 7.

Član ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) u skladu sa interesovanjem učestvuje u aktivnostima Udruženja;

3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

ORGANI UDRUŽENjA

Član 8.

Organi Udruženja su: Skupština, Predsednik i Upravni odbor. Mandat organa i rukovodioca Udruženja traje četiri godine sa neograničenom mogućnošću ponovnog kandidovanja i izbora.

Član 9.

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja, koju sačinjavaju svi članovi Udruženja. Ukoliko je broj osnivača, kolektivnih i individualnih članova veći od 111 članova Skupštine, Poslovnikom o radu Skupštine se može regulisati postupak izbora članova delegatske Skupštine.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova.

Član 10.

Skupština odlučuje o sledećim pitanjima:

– usvaja Statut i izmene i dopune Statuta;

– odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;

– razmatra i usvaja plan i program rada;

– razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

– bira i razrešava dužnosti: Predsednika Udruženja; Predsednika, potpredsednike i članove Upravnog odbora;

– odlučuje o udruživanju u saveze i druge organizacije u zemlji i inostranstvu;

– bira počasne članove Udruženja; i

– odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Statutom i Programom Udruženja.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

U slučaju nedolaska većine članova Skupštine, sednica Skupštine može se odložiti za jedan sat. Ako ni tada ne bude prisutna trećina od broja članova, Skupština može punopravno raditi i donositi odluke, bez obzira na broj prisutnih članova Skupštine, ali ne manjim od broja osnivača.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Jedan član, jedan glas, sem u slučaju da se posebnom odlukom Poslovnika o radu Skupštine odluči drugačije

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja, potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Skupština donosi Poslovnik o radu, a o održanim sednicama se vodi zapisnik.

Član 11.

Sednice Skupštine mogu biti: redovne, vanredne i izborne.

Redovna sednica Skupštine se održava prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pisanu inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine.

Izborna sednica Skupštine se održava jednom u četiri godine.

Član 12.

Sednicu Skupštine saziva i njome predsedava Predsednik udruženja, a u slučaju njegove sprečenosti Predsednik Upravnog odbora.

Sednice se mogu zakazivati pisanim, telefonskim (SMS porukom) i elektronskim pozivom.

Sednica se može održati telefonskim i elektronskim putem, kada ima uslova i potrebe za ovakvim načinom rada.

Sednicu Skupštine vodi Predsednik, a zapisnik zapisničar koji se bira za svaku sednicu Skupštine.

Glasanje na sednici je javno ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji je punovažan kada ga potpišu predsedavajući sednice i zapisničar.

Član 13.

Predsednik Udruženja vrši sledeće funkcije:

– predstavlja i zastupa Udruženja;

– vodi računa o zakonitosti rada Udruženja;

– brine se i izvršava odluke Skupštine Udruženja;

– sarađuje sa drugim organima Udruženja.

U slučaju sprečenosti, Predsednika Udruženja zamenjuje Predsednik Upravnog odbora sa istim pravima i obavezama.

Član 14.

Upravni odbor je organ upravljanja i izvršni organ Skupštine, koji rukovodi radom Udruženja između dve Skupštine.

Upravni odbor rukovodi Udruženjem u skladu sa Statutom, Programom, odlukama Skupštine i odgovoran je za celokupan rad Udruženja i u tom cilju odlučuje o svim pitanjima koja su mu data u nadležnost, a posebno o sledećim:

– stara se o sprovođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine;

– daje predloge za izmenu i dopunu Statuta i izmenu drugih opštih akata koje donosi ili proglašava Skupština;

– formira, bira i razrešuje dužnosti članove pomoćnih i radnih tela, odbora, komisija, saveta i sl. i utvrđuje njihove zadatke, način rada i prati njihovu realizaciju;

– prati rad drugih organa i radnih tela;

– sarađuje i održava kontakte sa naučnim, stručnim, državnim i drugim organizacijama;

– određuje predstavnike Udruženja koji će prisustvovati stručnim i drugim sastancima u zemlji i inostranstvu;

– upravlja imovinom Udruženja;

– obezbeđuje javnost rada Udruženja;

– određuje koja se dokumenta i podaci smatraju službenom i drugom tajnom;

– angažuje lica za posebne potrebe Udruženja;

– priprema finansijski plan i obrazloženje završnog računa;

– donosi odluke o zameni do jedne trećine članova Upravnog odbora, do prve naredne sednice Skupštine;

– odlučuje o prijemu u članstvo;

– odlučuje o prestanku članstva u prvostepenom postupku;

– osniva inicijativne odbore za osnivanje odbora Udruženja i imenuje i razrešuje poverenike i članove tih odbora;

– donosi odluke o načinu finansiranja i obavljanja privrednih delatnosti Udruženja, radi sticanja sredstava za finansiranje aktivnosti Udruženja;

– donosi odluke o korišćenju prostora za rad Udruženja; i

– donosi druge odluke na osnovu Statuta, odluka Skupštine, Programa, Poslovnika o radu ili druge odluke kada se za to ukaže potreba.

Član 15.

Sednice Upravnog odobra održavaju se prema potrebi.

Za donošenje punovažnih odluka potrebno je da na sednici Upravnog odbora prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Sednice Upravnog odbora saziva i vodi predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik Upravnog odbora.

Sednica se može sazvati pisanim, telefonskim i elektronskim pozivom.

Sednica se može održati telefonskim i elektronskim putem, kada ima uslova i potrebe za ovakvim načinom rada.

Upravni odbor može doneti Poslovnik o svom radu, a o održanim sednicama se vodi zapisnik.

Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Upravni odbor u skladu donetim odlukama pred državnim organima, javnošću i drugim organizacijama, ima deponovan potpis kod nadležne službe kod koje je otvoren poslovni račun i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

U slučaju sprečenosti Predsednika Udruženja zamenjuje Potpredsednik Upravnog odbora, sa istim pravima i obavezama.

STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA

Član 16.

Stručnu službu Udruženja čine Sekretar Udruženja i druga lica angažovana u Udruženju.

Sekretara bira Upravni odbor na predlog Predsednika Udruženja.

O angažovanju drugih lica u Udruženja odluku donosi Upravni odbor.

Sekretar se stara o uslovima za rad članova Udruženja, ostvarivanju javnosti u radu Skupštine, Upravnog odbora i svih ograna i tela, i vrši druge poslove koje mu poveri Skupština, Predsednik, Upravni i Nadzorni odbor.

Sekretar vodi blagajnu Udruženja i stara se o radu Stručne službe.

Sekretar u saradnji sa Predsednikom Udruženja i predsednikom Upravnog odbora organizuje i priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora.

IZVORI I KORIŠĆENjE SREDSTAVA

Član 17.

Udruženje može sticati stvari, novčana sredstva i materijalna prava iz sledećih izvora:

– članarine i doprinosa svojih članova i prijatelja;

– od priloga, legata, poklona, zaveštanja, zadužbina;

– od donatora, sponzora, subvencija, dotacija;

– iz sredstava pojedinaca, udruženja, saveza, zadruga, preduzeća, društvenih fondova, budžeta opštine i države;

– iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Član 18.

Sredstva Udruženja utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom za svaku godinu.

Finansijska sredstva se raspoređuju po vrsti prihoda i rashoda.

IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 19.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta može dati član Udruženja. Inicijativa se dostavlja Upravnom odboru.

Upravni odbor pokreće postupak za izmene i dopune Statuta ako prihvati inicijativu, a ako smatra da ne postoje razlozi za to odbacuje inicijativu i o tome, uz odgovarajuće obrazloženje, obaveštava pokretača inicijative i na prvoj narednoj Skupštini prisutne članove.

Član 20.

Nacrt izmena i dopuna Statuta utvrđuje Upravni odbor i dostavlja svim članovima na javnu raspravu.

Upravni odbor sumira raspravu i na osnovu mišljenja, predloga i primedbi utvrđuje predlog izmena i dopuna Statuta i dostavlja ga na usvajanje Skupštini.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta donosi Skupština.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Udruženje može prestati sa radom ako se za to steknu određeni uslovi:

– ako u Udruženju ostane manje od tri člana,

– ako mu nadležni organ zabrani dalji rad, i

– ako se trajnije ne ostvaruju ciljevi zbog kojih je osnovano.

Član 22.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati svaki organ Udruženja i najmanje jedna polovina članova Udruženja.

Inicijativa se pismeno podnosi Upravnom odboru, koji može prihvatiti inicijativu, a ako smatra da ne postoje razlozi za to, odbacuje inicijativu i o tome, uz odgovarajuće obrazloženje, obaveštava pokretača inicijative i na prvoj narednoj Skupštini prisutne članove.

Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština Udruženja.

Član 23.

Ako Udruženja prestane sa radom na način kako je određeno članom 21. i 22. ovog Statuta, Predsednik Udruženja dužan je da podnese prijavu za brisanje iz registra, organu kod koga je Udruženje upisano u registar.

Član 24.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se posle prihvatanja kod nadležnog državnog organa.

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja


Odaberite vaš jezik

    Translate from:

    Translate to:

Ukucajte ovde šta želite da pronađete

Pratite nas i na:

Pratite nas i na sledećim našim resursima:

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On GooglePlusVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed